Hållbarhet­ & Energi

En mer hållbar framtid

Novier erbjuder professionell hållbarhetsrådgivning för fastighetsbolag. Tillsammans skapar vi en skräddarsydd strategi för att identifiera och nå era hållbarhetsmål. Våra experter guider er genom olika ramverk och certifieringar för att förbättra er hållbarhetsprofil och minska miljöpåverkan. Samarbeta med Novier för en mer hållbar framtid.

Nedan berättar vi mer om vad vi kan hjälpa er med inom hållbarhet och energi.

Fastighetsförvaltningen har mottagit SUSA Sustainable Standards miljöcertifikat

Certifikatet innefattar att vi har infört miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Systemet skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och minskad miljöbelastning.
Här hittar du vårt certifikat.

ESG

Vi tar er fastighetsportfölj till nya höjder med vår ESG-strategi (Environmental, Social and Corporate Governance). Våra ESG-experter skapar en skräddarsydd strategi som harmonierar med era unika fastighetsmål. Vi står vid er sida för att integrera ESG i er förvaltning och investeringsprocess, vilket inte bara ökar hållbarheten utan även stärker er avkastningspotential. Genom att samarbeta med Novier positionerar ni er för en hållbar framtid där fastighetsinvesteringar inte bara genererar avkastning, utan också bidrar till positiv förändring. Låt oss tillsammans forma en framtid där ansvarsfulla investeringar och hållbara fastighetsstrategier går hand i hand.

GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) fungerar som en global måttstock för att mäta och utvärdera hållbarhetsinsatser inom fastighetssektorn. Vi ser en fortsatt positiv trend i det sammanvägda hållbarhetsindexet, och antalet bolag som rapporterar till GRESB ökar markant. Genom aktivt hållbarhetsarbete med våra kunder har vi uppnått betydande mätbara resultat. Vår noggrant utarbetade metodik för rapportering har varit framgångsrik. Vi delar gärna med oss av hur vi har utvecklat portföljer och fastigheter i samarbete med våra klienter. Kontakta oss för att få veta mer om vår framgångsrika strategi för hållbarhet.

EU Taxonomi, CRREM

För fastighetsbolag är det avgörande att uppfylla de nya EU-förordningarna som inkluderar CRSD, NFRD, SFDR och Taxonomi. Novier erbjuder expertis för att säkerställa transparent och regelbunden rapportering av era hållbarhetsprestationer. Vi samarbetar med er för att identifiera mål, prestationer och utvecklar en övergripande hållbarhetsrapport som tydligt kommunikeras till era intressenter. Med Novier som er partner kan ni vara säkra på att era fastigheter lever upp till högsta hållbarhetsstandarder och att er rapportering följer de senaste riktlinjerna.

*CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive
*NFRD - Non-Financial Reporting Directive
*SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation
*CRREM - Carbon Risk Real Estate Monitor 

Energikartläggning

Att möta dagens energiutmaningar kräver innovativa lösningar för att minska energiberoendet och främja en hållbar framtid. Energikartläggning innebär en grundlig analys av fastighetens totala energiförbrukning för att hitta avslöja områden där ni kan spara energi och minska kostnader. En minskning av energianvändning förbättrar inte bara fastighetens kostnader utan också dess miljöprofil. Som experter inom hållbarhet och energieffektivisering leder vi er genom en professionell energikartläggning av er fastighet. Genom nära samarbete identifierar vi områden där ni kan förbättra energieffektiviteten och skapa långsiktiga besparingar.

Energideklarationer

Energideklarationen är avgörande för att få insikt i byggnadens energianvändning och klassificering (A-G). Det är inte bara ett ekonomiskt beslut utan också en miljöinsats. Med de kommande kraven på lägsta nivå av energiklass för kommersiella fastigheter (minst E 2027 och D 2030) och flerbostadshus (E 2030 och D 2033) blir det ännu viktigare att ha fullständig insikt i energiförbrukningen och klassificeringen av era fastigheter. Våra hållbarhetsexperter ger er inte bara en grundlig analys av era fastigheters energiprestanda, utan också konkreta rekommendationer för att förbättra energieffektiviteten. Vi erbjuder stöd och rådgivning för att implementera energieffektiva åtgärder och optimera fastigheternas prestanda. Uppfyll lagkraven, gör smarta investeringar och förbättra er energiklass med Noviers expertis.

Drift-/AI-optimering

Novier erbjuder rådgivning för driftoptimering av fastigheter. Genom en grundlig analys av tekniska system identifierar vi områden för förbättringar. Vår handlingsplan och stöd vid implementeringen säkerställer effektiva åtgärder. AI-optimering utnyttjar artificiell intelligens för att analysera och optimera fastigheters prestanda. Genom smarta algoritmer anpassas inomhustemperaturen baserat på fastighetens termodynamiska beteenden. Med vår expertis inom AI-teknik kan fastighetsägare minska driftkostnader och förbättra hyresgästernas bekvämlighet. Vårt mål är att minska era driftkostnader samtidigt som fastigheterna blir mer hållbara och klimatsmarta.

Miljöcertifieringar

Miljöcertifieringar är kraftfulla verktyg för att minska fastigheters miljöpåverkan och öka deras värde. Genom att certifiera era fastigheter enligt internationella miljöstandarder skapar ni en attraktiv och hållbar profil för både hyresgäster och potentiella köpare. Certifieringen innebär en djupgående analys av miljöpåverkan, identifiering av problem och möjligheter till kostnadseffektiva åtgärder. Novier underlättar miljöcertifieringsprocessen på ett smidigt och professionellt sätt. Vi ger konkreta rekommendationer för att göra era fastigheter så miljövänliga och hållbara som möjligt. Dessutom erbjuder vi stöd och rådgivning för att implementera miljövänliga åtgärder och optimera era fastigheters miljöprestanda.

Återbruk

Vill ni minska avfallsmängderna, spara på jordens resurser och samtidigt sänka era kostnader? Då är återbruk lösningen. Återbruk innebär att ta tillvara på befintliga material och resurser istället för att skapa nya. Som hållbarhetsexperter kan vi hjälpa er att implementera återbruk som en integrerad del av er verksamhet. Vi identifierar material och resurser som kan återanvändas i era fastigheter och utvecklar en effektiv och kostnadseffektiv plan för att integrera återbruk.

Inneklimat

Novier erbjuder professionell rådgivning för fastighetsbolag för att säkerställa ett hälsosamt och optimalt inneklimat. Vi hälper er att identifiera problemområden i befintliga fastigheter och tar fram åtgärder som förbättrar lufkvalitén, bullernivåer, temperatur- och fuktighetsnivåer.

Genom att arbeta tillsammans med oss kan ni säkerställa en hög standard på inomhusmiljön, vilket leder till ökad trivsel, hälsa och produktivitet hos de som är verksamma i era lokaler.

Vi som arbetar med hållbarhet och energifrågor