Hållbarhet­ & Energi

Hållbarhet & energi

Novier erbjuder professionell rådgivning inom hållbarhet för fastighetsbolag. I samarbete med oss kan ni utveckla en hållbarhetsstrategi som är anpassad till era specifika behov och mål.

Vi hjälper er med att identifiera vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta för era portföljer, era fastigheter och verksamheter, samt att vi utvecklar en handlingsplan på hur ni skall uppnå era uppsatta mål. Våra experter har bred kunskap inom hållbarhetsfrågor och de hjälper er att navigera genom olika ramverk och certifieringar. Genom att arbeta med Novier kan ni inte bara minska er miljöpåverkan, utan också förbättra er hållbarhetsprofil och bidra till en mer hållbar framtid.

Nedan berättar vi mer om vad vi kan hjälpa er med inom hållbarhet och energi.

ESG

En ESG-strategi (Environmental, Social and corporate Governance) används för att hantera och integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer i fastighetsinvesteringar och i fastighetsförvaltningen. Genom att ha en välutvecklad ESG-strategi kan ni som fastighetsägare säkerställa att ni tar ansvar för era miljömässiga och sociala fotavtryck samtidigt som ni uppnår era ekonomiska mål.

Våra erfarna ESG-experter hjälper er att utveckla och implementera en ESG-strategi som är skräddarsydd för era fastigheter och era mål. Vi erbjuder också stöd och rådgivning för att integrera ESG-strategi i er fastighetsförvaltning och investeringsbeslut.

CRSD, NFRD, SFDR & Taxonomi*

Ovan nämnda förkortningar är nya EU-förordningar och direktiv som kräver att företag rapporterar sina hållbarhetsprestationer på ett mer omfattande och enhetligt sätt än tidigare. Som fastighetsbolag är det viktigt att ni uppfyller dessa krav och kommunicerar er hållbarhetsprestation till era intressenter.

Novier erbjuder expertis inom dessa områden för fastighetsbolag som vill säkerställa att rapporteringen är transparent, trovärdig och i linje med regelverken. Vi arbetar med er för att identifiera era hållbarhetsmål, prestationer och utveckla en hållbarhetsrapport som kommunicerar dessa på ett övertygande sätt. Genom att välja Novier som er partner kan ni känna er trygga i att era fastigheter uppfyller de högsta hållbarhetsstandarderna och att er rapportering är i linje med de senaste riktlinjerna.

*CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive
*NFRD - Non-Financial Reporting Directive
*SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation

GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett måttstock som mäter och utvärderar hållbarhetsarbetet inom olika fastighetsbolag i världen. Kurvan för det sammanvägda hållbarhetsindexet fortsätter, liksom tidigare år att peka uppåt. Men den tydligaste trenden är att antalet bolag som rapporterar in till GRESB ökar markant.

Genom ett aktivit hållbarhetsarbete tillsammans med våra kunder har vi skapat mycket goda mätbara resultat. Vi har en utarbetad metodik för denna rapportering.
Vi berättar gärna mer hur vi har utvecklat de portföljer och fastigheter som vi arbetar med.

Energikartläggning

Energiutmaningarna vi står inför idag kräver nya lösningar för att minska vårt energiberoende och bidra till en mer hållbar framtid. En energikartläggning innebär en noggrann kartläggning av hur mycket energi som används för att driva hela fastigheten och för att identifiera områden där ni kan spara energi och minska kostnaderna. All energianvändning påverkar vår miljö och en lägre energianvändning kan höja företages miljöprofil.

Som experter inom hållbarhet och energieffektivisering hjälper vi er att genomföra en professionell energikartläggning av er fastighet. Vi arbetar tätt tillsammans med er för att identifiera områden för hur ni kan förbättra energieffektiviteten.

Energideklarationer

Energideklarationen är ett dokument som ger dig information om byggnadens energianvändning. Deklarationen beskriver bland annat vad byggnaden har för energiprestanda och energiklass (A-G), samt hur energianvändningen ser ut. Genom att utföra en energideklaration kan ni både göra ekonomiska besparingar och en miljöinsats. Ni får genom deklarationen en god överblick över både inomhusmiljön och energistatus i fastigheterna. Med informationen från utförd energideklaration kan verksamheten satsa på förbättringar som sparar energi, utan negativ inverkan på inomhusmiljön.

Energideklartionen är också ett krav enligt svensk lagstiftning och behövs vid fastighetsaffärer, samt vid vissa stöd- och bidragsansökningar.

Som experter inom hållbarhet och energieffektivisering hjälper vi att genomföra en grundlig undersökning av era fastigheters energiprestanda och ger er konkreta rekommendationer för att förbättra energieffektiviteten. Vi erbjuder också stöd och rådgivning för att implementera energieffektiviserade åtgärder och optimera fastigheternas energiprestanda, samt hur ni kan förbättra er energiklass.

Drift-/AI-optimering

Novier erbjuder rådgivning för driftoptimering av fastigheter. Vi genomför en grundlig analys av fastighetens tekniska system och identifierar områden där det finns potential för förbättringar. Därefter utarbetar vi en handlingsplan och stöttar er i implementeringen av åtgärderna.

AI-optimering innebär att man använder artificiell intelligens (AI) för att analysera och optimera prestandan hos fastigheter. Smarta algoritmer lär sig en fastighets termodynamiska beteenden och styr mot en viss inomhustemperatur.

Genom att använda AI-teknisksystem kan fastighetsägare och förvaltare minska driftkostnaderna och öka bekvämligheten för hyresgästerna. 

Med vår rådgivning kan ni minska era driftkostnader och samtidigt förbättra fastigheternas hållbarhet och klimat.

Miljöcertifieringar

En miljöcertifiering är ett verktyg som hjälper fastighetsägare att minska sina fastigheters miljöpåverkan och samtidigt öka värdet på fastigheterna. Genom att certifiera era fastigheter enligt internationella miljöstandarder visar ni upp er miljövänliga profil, skapar en hållbar och attraktiv fastighet för hyresgäster och framtida köpare. Miljöcertifieringen innebär en grundlig undersökning av fastighetens miljöpåverkan, där man kan identifiera och åtgärda miljöproblem. Genom att genomföra en miljöcertifiering kan ni minska era kostnader och skapar en mer hållbar fastighet.

Novier hjälper er att genomföra miljöcertifieringen på ett smidigt och professionellt sätt. Vi ger er konkreta rekommendationer på hur er fastighet blir så miljövänlig och hållbar som möjligt. Vi erbjuder också stöd och rådgivning för att implementera miljövänliga åtgärder och optimera era fastigheters miljöprestanda.

Återbruk

Vill ni minska avfallsmängderna? Spara på jordens resurser och samtidigt minska kostnaderna? Då är återbruk något för er. Återbruk är processen där man tar vara på material och resurser som redan finns och återanvänder i stället för att skapa nya.

Som experter inom hållbarhet kan vi hjälpa er att integrera återbruk som en del av er verksamhet. Vi kan hjälpa er att identifiera material och resurser som kan återanvändas i fastigheterna och utveckla en plan för att integrera återbruk på ett effketivt och kostnadseffektit sätt.

Inneklimat

Novier erbjuder professionell rådgivning för fastighetsbolag för att säkerställa ett hälsosamt och optimalt inneklimat. Vi hälper er att identifiera problemområden i befintliga fastigheter och tar fram åtgärder som förbättrar lufkvalitén, bullernivåer, temperatur- och fuktighetsnivåer.

Genom att arbeta tillsammans med oss kan ni säkerställa en hög standard på inomhusmiljön, vilket leder till ökad trivsel, hälsa och produktivitet hos de som är verksamma i era lokaler.

Vi som arbetar med hållbarhet och energifrågor

Genom att surfa vidare på vår webbsida så godkänner du att vi samlar in data om dina besök. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.